Reklam Kendini Yok Ediyor

Reklam kendini yok ediyor sözüne yüklenecek anlamı sizlere bırakmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz veri yüzyılında(1), araçları değişen ama misyonu değişmeyen bir kavramın, araç amaçlı davranışlarla nasıl rayından çıkarıldığının görülmesini istiyorum. 

Anglosakson literatürde “promotion” olarak ifade edilen ve pazarlama karışımı içerisinde “tutundurma” olarak karşılık bulan pazarlama iletişimi faaliyetleri içerisindeki reklamın tanımı kadar tartışmalı bir kavram az bulunur.

Devamı...

Yoksulluk Tuzağı

Yoksulluk Tuzağını(1) 2004’de aynı isimle yayınlanan kitabımda “Kapalı Toplum Kapalı Ekonomi” olarak betimlemiş ve kapak görseli olarak kullandığım kukla görseli ile de kapalı rejimlere gönderme yapmak istemiştim. Açık Toplum ve Açık Ekonomi anlayışının hâkim olduğu, birbirinden bağımsız yazılarıma da kitapta yer vermiştim. 

Geldiğimiz noktada, dünya eksik demokrasi ve eksik rekabet koşulları ile her biri kendinden menkul Açık Toplum ve Açık Ekonomi uygulamaları ile çevrelenmiştir. Demokrasi ve piyasa ekonomisi başlıkları altında yer alan kavramsal karşılıkların amacından ve özünden saptırıldığı çok sayıda örnekle elde edilen sonuçlar değişmemiştir. Sadece, küreselleşme ve teknoloji işbirliği ile kukla oynatıcılar değişmiştir. 

Devamı...

Sosyal Performans Hisse Değeri İlişkisi

Kapitalizmin krizde olduğu küresel ekonomide, iş dünyasının ve siyasetçilerin sıradan insanlar için yeterince kaygılandıkları ve çalıştıkları söylenemez. 

Küresel Şirketler, küresel imkânlardan yetenekleri ölçüsünde yararlanırken, eş zamanlı kişiselleştirmeye çalışarak çıkarlarını tekelleştiriyorlar. Yaptıkları lobi çalışmalarıyla yasal düzenlemeleri de (Regülasyonlar) etkileyerek elde ettikleri avantajları sürdürebiliyorlar.

Devamı...

Veri Yüzyılı

20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan Bilgi Çağı 90’lardan sonra Bilişim Çağı olarak anılmaktadır. 21. Yüzyıl için ‘Veri Yüzyılı’ tanımlaması yanlış olmayacaktır.

Veri; zihinsel faaliyetlerin ilk erişim halkası olarak kabul edilir. Büyük veri içerisinden, önceden oluşturulmuş son tahlil tablosuna uygun “doğru, yararlı ve güvenli” veriyi “toplama, derleme ve analiz etme” sürecinin ilk (ham) aşamasıdır(1).

Devamı...

Liderlik ve Yönetim

Liderlik ve yönetim ilişkisini, başarılı sonuçlar için tasarlamanın kolay bir yolu yoktur. Sahada, çok sayıda farklı ve benzersiz uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Referansı yönetim bilimi olan örneklerin de başlıca liderlik tanımları, kısmen de başka nedenlerle birbirlerinden ayrıştıkları gözlenir. 

Bu yazıda, kurumsal bir yapının verimli ve etkin bir sistem yaklaşımıyla örgütlenmesi ve yönetilmesini öngören  “liderlik ve yönetim” ilişkisini tanımlamaya çalışacağız.

Devamı...